اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد

صفحه اصلی | مرندی | فروشگاه | سایت مپتعبیر خواب چربی خوردن

تعبیر خواب چربی خوردنتعبیر خواب چربی خوردن


تعبیر خواب چربی خوردن


تعبیر خواب چربی خوردن

خواب چربی خوردن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن پیه در خواب بر سه وجه باشد.

اول: نعمت و فراوانی.

دوم: مال و منفعت.

سوم: گشایش کارهای بسته.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی به خواب دید پیه خورد، دلیل که خیر و منفعت و فراخی یابد.

اگر بیند پیه گوسفند داشت و می خورد، دلیل است به قدر آن وی را مال حلال آید.

اگر بیند که پیه جانوری می خورد و گوشت او حلال است، دلیل که مال حلال یابد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب چربی خوردن , تعبیر خواب پیه خوردن , تعبیر خواب روغن خوردن , تعبیر خواب زیت خوردن , تعبیر خواب شحم , تعبیر خواب وزد , تعبیر خواب پی , تعبیر خواب حمیش , تعبیر خواب چربوی , خواب دیدن چربی خوردن , خواب دیدن پیه خوردن , خواب دیدن روغن خوردن , خواب دیدن زیت خوردن , خواب دیدن شحم , خواب دیدن وزد , خواب دیدن پی , خواب دیدن حمیش , خواب دیدن چربوی , رویای چربی خوردن , رویای پیه خوردن , رویای روغن خوردن , رویای زیت خوردن , رویای شحم , رویای وزد , رویای پی , رویای حمیش , رویای چربوی , تعبیر چربی خوردن , تعبیر پیه خوردن , تعبیر روغن خوردن , تعبیر زیت خوردن , تعبیر شحم , تعبیر وزد , تعبیر پی , تعبیر حمیش , تعبیر چربوی , خواب چربی خوردن , خواب پیه خوردن , خواب روغن خوردن , خواب زیت خوردن , خواب شحم , خواب وزد , خواب پی , خواب حمیش , خواب چربوی ,


تعبیر خواب چربی خوردن,تعبیر خواب چربی خوردن,تعبیر خواب چربی خوردن,تعبیر خواب چربی خوردن,
تعبیر خواب چربی خوردن,خوردن لب,خوردن واژن,خوردن,خوردن به انگلیسی,خوردن زن,خوردن تریاک,خوردن ترشحات واژن,خوردن ملخ,خوردن واژن همسر,خوردن گوشت انسان,


منبع + ادامه مطلب : تعبیر خواب چربی خوردن

لینک مطلب : تعبیر خواب چربی خوردن

موضوع : tabir | تاریخ : 2017-04-12 05:19 |


تعبیر خواب چربی خوردن

تعبیر خواب چربی خوردن

تعبیر خواب چربی خوردن

تعبیر خواب چربی خوردن


تعبیر خواب چربی خوردن , تعبیر خواب چربی خوردن , تعبیر خواب چربی خوردن , تعبیر خواب چربی خوردن , تعبیر خواب چربی خوردن , تعبیر خواب چربی خوردن ,تعبیر خواب چربی خوردن ,تعبیر خواب چربی خوردن تعبیر خواب چربی خوردن تعبیر خواب چربی خوردن تعبیر خواب چربی خوردن